بیانیه‌ی حق لکنت کردن

ما امضاء کنندگان زیر اعلام می داریم:

افرادی که لکنت دارند باید به عنوان افراد دارای لکنت پذیرفته شوند. ما ممکن است حمایتی برای روان به نظر رسیدن یا کمتر لکنت کردن را انتخاب کنیم یا نکنیم. این حق ما است. منطقی نیست که انتظار داشته باشید یا اصرار کنید که روان به نظر برسیم. ما لکنت داریم. ما این گونه حرف می زنیم.

در این دوران تنوع، در محل کار، در محل تحصیل و در استفاده از خدمات روزمره، سازگاری برای افرادی که لکنت می کنند، وجود ندارد. انتظار این است که ما باید تلاش کنیم تا بر لکنت خود “غلبه کنیم” و متفاوت صحبت کنیم. به عنوان افراد دارای لکنت ممکن است آرزو داشته باشیم و حتی تلاش کنیم که این کار را انجام دهیم. اما ما به عنوان یک جامعه این ایده را رد می کنیم که همه ما از لکنت دست می کشیم.

هیچ سازمانی نمی تواند ادعا کند که برای برابری یا تنوع ارزش قائل است، مگر اینکه صداهای افراد دارای لکنت را مجاز و دارای ارزش بداند. ما از هر سازمان و مؤسسه ای می خواهیم که با افرادی که لکنت دارند همکاری کنند تا اطمینان حاصل کنند که به همه ما احترامی که شایسته هر فرد است داده می شود. و آن فضا برای ما 

ساخته شده است.

این حق ما است همان گونه که هستیم، صحبت کنیم.

امضا شده توسط

امضا شده توسط:

50 Million Voices, International
Action for Stammering Children, United Kingdom
Alborz Atra Speech Therapy Clinic, Iran
Asian Association for Stuttering Organizations, International
Asociación Argentina de Tartamudez, Argentina
Associação Brasileira de Gagueira – ABRA Gagueira, Brazil
Association bégaiement communication, Canada
Association vaincre le bégaiement, Mali
Associazione Italiana Balbuzie e Comunicazione – ONLUS, Italy
Balbuzie allo Scoperto! – Supporto & Confronto, Italy
Belfast Stammer Support, Northern Ireland
BeneTalk, United Kingdom
BSV Belgian Stuttering Association, Belgium
Bulgarian Stuttering Association, Bulgaria
Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe e.V., Germany
Camp More, United States
Canadian Stuttering Association, Canada
Centro Especializado en Tartamudez, Peru
CONTINUUM-TTM, Tartamudez Ecuador, Ecuador
De Stotterpraktijk, The Netherlands
Demosfen, Russia
Dutch Association for Speech and Language Therapy, The Netherlands
Estonian Stuttering Association, Estonia
Fluir+ Abordaje Clínico de la Tartamudez, Chile & Latin America
Friends – The National Association of Young People Who Stutter, United States
Fundación Colombiana de Tartamudez, Colombia
Fundacja Centrum Logopedyczne, Poland
Fundacja “Powiemy To”, Poland
Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji HALO, Poland
Ghana Stammering Association, Ghana
Habla Libre, Peru
Hong Kong Stuttering Support Group, Hong Kong
Independent Practice for Speech Therapy, Belgium
Indonesian Stuttering Community, Indonesia
International Stuttering Association, International
Israeli Stuttering Association, Israel
Japan Stuttering Genyukai Association, Japan
Jeanette van Baarsen Stottertherapie, The Netherlands
Lebsack Speech Therapy, United States
Logopädie & Stottertherapie, Germany/The Netherlands
Logopedie & Stottercentrum Zuid-West, The Netherlands
Logopedie praktijk Stevenshof, The Netherlands
Logopediepraktijk Tilburg – Logopedie & Stottertherapie, Netherlands
MI HABLA, MI TIEMPO, Peru
Myspeech, United States
National Stuttering Association, United States
Nederlandse stotter- en broddelvereniging Demosthenes, The Netherlands
Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie, The Netherlands
Nepal Stutters’ Association, Nepal
Newfoundland and Labrador Stuttering Association, Canada
Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale, Norway
Österreichische Selbsthilfe Initiative Stottern, Austria
Pakistan Stammering Foundation, Pakistan
Portuguese Association of Stutterers, Portugal
Royal College of Speech and Language Therapists, United Kingdom
Russian Stuttering Association — «Статтеринг.Ру», Russia
Rwanda Stuttering Organisation, Rwanda
SAY Global, Pakistan
SAY: The Stuttering Association For The Young Australia, Australia
Schneider Institute for Communication, Israel
Schneider Speech, United States
School Of Beatbox Ltd, United Kingdom
Scottish Stammering Network, Scotland
Shashi FIRE Holding, The Netherlands
Speakeasy South Africa, South Africa
Specialized Center for Stuttering, International
Speech Works SRQ, United States
STAMMA, United Kingdom
Stammeforeningen i Danmark, Denmark
Stammeklinikkene – Center logopedi AS, Norway
Stammertalk 口吃说, China
Stammerers Through University Consultancy, United Kingdom
Stamningsförbundet, Sweden
Stamurai, India
Stichting StotterFonds, The Netherlands
Stottercentrum Noord, The Netherlands
Stottercentrum Leiden, The Netherlands
Stottercentrum Rotterdam, The Netherlands
Stottercentrum Utrecht, The Netherlands
Stottertherapie In Verbinding, The Netherlands
Stuttering Association of Zambia, Zambia
Stuttering Awareness Mental Well-being Ireland, Ireland
Stuttering Society, Belgium
Suomen änkytysyhdistys ry, Finland
The Evolution and Voice Science Lab, United Kingdom
The Icelandic Stuttering Association, Iceland
The Indian Stammering Association, India
Transcending Stuttering, International
Vereinigung für Stotternde und Angehörige, Switzerland
Voce InForma – Centro Vocologico Internazionale, Italy
withVR, International
World Stuttering Network, International

Declaration of the Right to Stutter: English/Main page

Translate »